Психотерапия – Учебен план


Специалност психотерапия

 

Екзистенцанализ и логотерапия

 

Спецификация на предмета на Българското дружество по логотерапия и eкзистенцанализ

 

В сътрудничество с ЕАЛП

(Европейска академия за логотерапия и психология)


 

Обща информация


Специфична за метода насоченост

 

Обучението по психотерапия се придържа към теорията на основателя на екзистенцанализа и логотерапията Виктор Франкъл.

Екзистенцанализът и логотерапията на Виктор Франкъл днес вече са се превърнали в САЩ в самостоятелен метод. Той намира приложение в много области. Така например те се прилагат успешно в педагогиката, психологията, философията, психотерапията и в много други форми на психологични консултации. Екзистенцанализът и логотерапията се предлагат вече и като магистърски програми от ЕАЛП (Европейска академия по логотерапия и психология) и БДЛЕ (Българско дружество по логотерапия и екзистенцанализ) в Пловдивския университет (България), Университет Велико Търново (България) и Дунавски унивеситет Кремс (Австрия), както и в Университет Грац (Австрия). Освен това Европейската академия работи съвместно с Южнотиролския образователен институт и немските образователни институти.

 

Цел на обучението

 

При обучението се получава квалификация за цялостно психотерапевтично лечение на пациенти и пациентки според логотерапевтично-екзистенцаналитичните виждания. Теоретичната дискусия и практическото приложение на смисловоцентрираната психотерапия според Виктор Франкъл трябва да смекчи или отстрани съществуващи симптоми, както и да стимулира узряването, развитието и здравето на пациента.

 

МЕТОДИКА И ДИДАКТИКА

Разнообразните методи и тяхното планирано прилагане, вземайки предвид дидактични цели и предпоставки, би следвало да насърчават сравнително високо участие на участниците и да осигурят добиването на теоретично знание и практически психотерапевтични умения. Процесите на оценяване позволяват да се проверява и контролира достигането на методични и дидактични цели. Способността за водене на разговор и диалогичното умение на бъдещия психотерапевт трябва преди всичко да се насърчават и подобряват чрез упражнения и практическо прилагане на сократския диалог, на екзистенцаналитичния разговор и въвеждането на креативни методи
. 6 видеодемонстрации на терапевтични сеанси с планиране на намеса от участниците в обучението трябва да дадат възможност за добиване на обширен практически опит и да стимулират разбирането за комплексността на психотерапевтичните процеси. Работата с метафори и сценичното представяне на процесите за откриване на смисъла под формата на логодрама трябва да вдъхновят за богатство на идеи, гъвкавост и интуиция. Различни методи за супервизия (групови, индивидуални супервизии) служат за изясняване на въпросите и целите, за адекватното общуване с клиента, за отразяването на психотерапевтични процеси, за планирането и съставянето на следващи намеси.

 

Структура на обучението

 

 

Обща продължителност на обучението: 3200 часа по 45 минути

 

Част I:

Условия за допускане: 1800 часа

 • Обучение в унивеситет по специалностите психология, психиатрия, медицина или социална педагогика, включваща клинична работа, завършено обучение с диплома за медицинска сестра със специализация по психиатрия или еквивалентно образование с многогодишен професионален опит в психосоциалната област
 • и издържан приемен изпит
 • и навършени 23 години
 • и психически стабилно здраве
 • и свидетелство за съдимост

 

Част II

Специфични особености на предмета: 1450 часа (180 ECTS)

 

Спецификата на предмета се разделя на три части:

 1. Теория: 600 часа (70 ECTS)
 2. Практика: 400 часа (60 ECTS)
 3. Саморефлексия/супервизия и индивидуална терапия: 450 часа (50 ECTS)

 

 • Част 1: ТЕОРИЯ

Теорията се разделя на:

Занятия със задължително присъствие и самообучение (виж програмата за обучение)

 

 • Част 2: ПРАКТИКА

Практиката се разделя на:

300 часа в рамките на 2 години личен опит при супервизия

Индивидуално и в група, директно наблюдение или недиректно

(обсъждане на случаи)

100 часа в рамките на 2 години в институции за психично здраве и кризи

При тях се трупа опит в психопатологичните нарушения и поведенчески разстройства

 

 

 • Част 3: ЛИЧЕН ОПИТ

Саморефлексията/супервизията и индивидуалната терапия се разделят на:

Личен опит 250 часа

Супервизия на практика и рефлексия 200 часа

 

 

Завършване на обучението

 

След всеки семестър трябва да се полага писмен изпит. Накрая на обучението се пише дипломна работа по предмета. След успешно завършване на обучението и удостоверение за професионална дейност, както и на личния опит и саморефлексията, обучаващият се има право да работи в България като психотерапевт с квалификация за логотерапия и екзистенцанализ. Получава се диплома на БДЛЕ и на ЕАЛП. Освен това той има право да подаде заявление в Австрия за разрешително за упражняване на професията като психосоциален консултант

Research Institute from the USA in 1998. Based on thisThe primary efficacy endpoints were responses to Questions 3 and 4 of this IIEF questionnaire, which assessed ‘how often the subject was able to penetrate his partner’ and ‘how often the subject was able to maintain the erection after penetration’. buy cialis.

.

 

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

Програма на теорията

Част I:

АНТРОПОЛОГИЯ

 

 1. Дефиниция за екзистенциалния анализ
 2. Дефиниция за логотерапията и психотерапията
 3. Дефиниция на понятията и разделяне на направления
 4. Историческо-философска предистория – исорическо развитие

а. Фройд – Първо Виенско направление

б. Адлер – Второ Виенско направление

в. Хуманистично-екзистенциални философи – Трето Виенско направление

г. Автобиография на Франкъл

 1. Антропология на екзистенцанализа

а. Структурна теория на духовната личност

б
. Дименсионалната онтология

в. Ноо- психичен антагонизъм

г. Ноо- динамиката

д. Преднамереност

 1. на ценностите
 2. на понятието за смисъл

е. Съвест

 1. Мотивационно-теоретична концепция
  1. Инстинктивни действия

б.   Преднамерени действия

в.   Ноо- динамиката

 1. Екзистенцанализ на личността
  1. Десетте тези на личността

б.   Понятие за личност (човек-характер – личност)

в.   Самоизграждане на личността

 

Част II

ПРЕВЕНЦИЯ НА КРИЗИ

 

 1. Превенция на кризи в психотерапията
 2. Модели на психическото здраве
 3. Биопсихосоциален модел
 4. Хигиена на психиката и имунна система
 5. Влияние на времеви потоци

а. Патология на духа на времето

б. Колективни неврози

 1. Екзистенциално-аналитична педагогика
 2. Сексуалност – еротика – любов
 3. Измерения на любовта
 4. Смислово центрирано икономическо управление

 

Част III

НАМЕСА ПРИ КРИЗИ В ПСИХПТЕРАПИЯТА

 

 1. Екзистенцанализ и логотерапия
  1. Дерефлексия
  2. Модулация на нагласата
 • Насърчаване на възприемането на смисъла
 1. Парадоксално намерение- хумор
 1. Сократски диалог
 2. Смисловоцентрирана семейна терапия
 3. Системна терапия
 4. Системна семейна терапия
 5. Системно трениране

III. Системната дъска

 1. Системни техники на терапия
 2. Поведенческа терапия
 3. Терапия с рисуване и изобразяване
 4. Въображение и автогенен тренинг
 5. Медиация и управление на конфликтите

Фази на медиацията

Ненасилствена комуникация

 

 

Част IV

ЛЕКАРСКА ГРИЖА ЗА ДУШАТА

 

 1. Психопатологични разстройства на личността
 2. Психоза

б.   Афективни разстройства

в.   Фобии

г.   Обсесивно-компулсивно разстройство

д.   Поведенчески разстройства

е.   Зависимости

 1. Психоонкология
 2. Пациентът след диагнозата

б.   Умиращият пациент

в.   Роднината

 1. Трагичната триада
 2. Сексуалност
 3. Преждевременна еякулация (Ejakulatio praecox)

б.   Еректилна дисфункция