Специализации

 • Основен курс 1: Въведение в екзистенцанализа по Виктор Франкл

  В този курс се изучават основите на екзистенцализа, разликата с другите психолого-философски направления, историческото развитие на екзистенцанализа и логотерапията, както и екзистенцаналитично ръководство на консултациите.

 • Основен курс 2: Сертифициран курс на обучение

  Условие за участие в този курс е завършването на Основен курс 1. Завършилите този курс получават сертификат от БДЛЕ и ЕАЛП, и получават право да работят като консултанти в сферата на екзистенцанализа и логотерапията.

 • Управление на конфликтите и посредничество чрез екзизстенцанализ по Виктор Франкл.

  В този курс се изучават основните принципи, изпълнената с респект комуникация, свободната от насилие комуникация по Маршал Розенберг, седемте фази на посредничество, подходи, които са ориентирани към разрешаване на конфликти, видовете конфликти

 • Екзистенцанализ и пасторална консултация

  Този курс прави опит да обедини психологичните умения с духовното благополучие на човека. Основната предпоставка за участие в този курс е представата за човека в екзистенцанализа по Виктор Франкл. Това обучение е насочено към християнските ценности, но е надденоминационно.

 • Курсове по супервизия и коучинг (надзор и управление) в екзистнцанализа по Виктор Франкл

 • Teрапия в екзистенцанализа по Виктор Франкл чрез рисуване и образи

  Много психологични процеси биват запаметявани в нашия мозък във вид на картини и образи

  actively participate in the choice of therapy (shared decision cialis no prescriptiion ASSESSMENT.

  . В този курс се научавате да представяте психологическите процеси с помощта на картини и образи

 • Eкзистенцаналитична семейна констелация

 • Обучение по комуникация и модериране

  В този курс се изучават съвременните методи на презантации на преподавания материал, различните техники на модериране пред групи, както и различните видове техника на комуникация

 • Основен курс: Коепорална идентичност

  В този курс научавате как може да се “продадете” най-добре като консултант-психолог
  . Научавате офирмяне на визитни карти, писане на писма, както и най-елементарните, основни характеристики на една интернет-страница.