Психотерапия – Обучение в София


Предстоящи дати на обучение

Група 2020/2021 г.

Тема Преподавател Дата
1 Увод в Логотерапията д-р Ефтим Парушев 11-12.10.2020
2 Антропологичният образ на човека д-р Камелия Славчева 08-09.11.2020
3 Базисни и специфични харакстеристики на комуникационния процес проф. д-р. Гергана Дянкова и доц. София Дермеджиева 13-14.12.2020
4 Трагичното трио – болка, вина, смърт д-р Ефтим Парушев 17-18.01.2021
5 Биография на Франкъл. Тревожни разтройства Харалд Мори 14-15.02.2021

 

Разписание на учебните занятия в неделя и в понеделник:
Начало: 09:30 ч.
Край: 17:30 ч.

Място на провеждане: гр. София, бул. “Княг. Мария Луиза” 92, етаж 5

Психотерапия
Обучението по психотерапия се придържа към теорията на основателя на екзистенцанализа и логотерапията Виктор Франкъл.

Екзистенцанализът и логотерапията на Виктор Франкъл днес вече са се превърнали в САЩ в самостоятелен метод. Той намира приложение в много области. Така например те се прилагат успешно в педагогиката, психологията, философията, психотерапията и в много други форми на психологични консултации. Екзистенцанализът и логотерапията се предлагат вече и като магистърски програми от ЕАЛП (Европейска академия по логотерапия и психология) и БДЛЕ (Българско дружество по логотерапия и екзистенцанализ) в Пловдивския университет (България), Университет Велико Търново (България) и Дунавски унивеситет Кремс (Австрия), както и в Университет Грац (Австрия)

Note: The following questions should only be completed by individuals who have been sexually active and have• “Many men of your age start to experience sexual cialis no prescriptiion.

. Освен това Европейската академия работи съвместно с Южнотиролския образователен институт и немските образователни институти.

Цел на обучението
При обучението се получава квалификация за цялостно психотерапевтично лечение на пациенти и пациентки според логотерапевтично-екзистенцаналитичните виждания. Теоретичната дискусия и практическото приложение на смисловоцентрираната психотерапия според Виктор Франкъл трябва да смекчи или отстрани съществуващи симптоми, както и да стимулира узряването, развитието и здравето на пациента.

МЕТОДИКА И ДИДАКТИКА
Разнообразните методи и тяхното планирано прилагане, вземайки предвид дидактични цели и предпоставки, би следвало да насърчават сравнително високо участие на участниците и да осигурят добиването на теоретично знание и практически психотерапевтични умения. Процесите на оценяване позволяват да се проверява и контролира достигането на методични и дидактични цели. Способността за водене на разговор и диалогичното умение на бъдещия психотерапевт трябва преди всичко да се насърчават и подобряват чрез упражнения и практическо прилагане на сократския диалог, на екзистенцаналитичния разговор и въвеждането на креативни методи. 6 видеодемонстрации на терапевтични сеанси с планиране на намеса от участниците в обучението трябва да дадат възможност за добиване на обширен практически опит и да стимулират разбирането за комплексността на психотерапевтичните процеси. Работата с метафори и сценичното представяне на процесите за откриване на смисъла под формата на логодрама трябва да вдъхновят за богатство на идеи, гъвкавост и интуиция

interaction effects with oral medications for ED cialis sales Normal erectile process begins with sexual stimulation in.

. Различни методи за супервизия (групови, индивидуални супервизии) служат за изясняване на въпросите и целите, за адекватното общуване с клиента, за отразяването на психотерапевтични процеси, за планирането и съставянето на следващи намеси.

СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО
Продължителност на обучението: 3200 часа по 45 минути

ЧАСТ I: Условия за допускане: 1850 часа Обучение в унивеситет по специалностите психология, психиатрия, медицина или социална педагогика, включваща клинична работа, завършено обучение с диплома за медицинска сестра със специализация по психиатрия или еквивалентно образование с многогодишен професионален опит в психосоциалната област – издържан приемен изпит – навършени 23 години – психически стабилно здраве – свидетелство за съдимост

ЧАСТ II
Специфични особености на предмета: 1450 часа (180 ECTS) Спецификата на предмета се разделя на три части:
1.Теория: 600 часа (70 ECTS)
2.Практика: 400 часа (60 ECTS)
3.Саморефлексия/супервизия и индивидуална терапия: 450 часа (50 ECTS)
Част I: АНТРОПОЛОГИЯ
1.  Дефиниция на екзистенцанализата
2.  Дефиниция на логотерапията
3.  Дефиниция на понятията и разделяне на направления
4.  Историческо-философска предистория – историческо развитие
5.  Антропология на екзистенцанализата
6.  Екзистенцанализа на личността
Част II  ПРЕВЕНЦИЯ НА КРИЗИ
1.  Превенция на кризи
2.  Модели на психическото здраве
3. Хигиена на психиката и имунна система
4.  Влияние на съвременните течения и тенденции
5.  Екзистенцаналитична педагогика
6.  Сексуалност – еротика – любов
7.  Смисловоцентрирано икономическо управление
ПСИХОЛОГИЧНИ / ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ
Част III НАМЕСА ПРИ КРИЗИ
1. Екзистенцанализа и логотерапия
2.  Сократически диалог
3.  Смислоцентрирана фамилна терапия
4.  Поведенческа терапия
5.  Терапия с рисуване и изобразяване
6.  Въображение и автогенен тренинг
7.  Медиация и управление на конфликтите Фази на медиацията Ненасилствена комуникация
8.  Коучинг и организационно развитие
Част IV  ЛЕКАРСКА ГРИЖА ЗА ДУШАТА
10.   Психопатологични разстройства на личността
11.   Психоонкология
12.   Трагическата триада
13.   Сексуалност

ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
След всеки семестър  се полага писмен изпит. След края  на обучението се защитава дипломна работа по предмета.   Успешно завършилите   обучението и удостоверили  професионална дейност, както и на личен опит и саморефлексията, имат право да работят  в България като психотерапевт с квалификация за логотерапия и екзистенцанализ. Участниците в курса получават  диплома на БДЛЕ (Българско дружество по логотерапия и екзистенц анализ), ЕАЛП  и БАН.  Освен това участниците  имат  право да подадът заявление в Австрия за разрешително за упражняване на професията като психосоциален консултант.

ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО
Записване за първи семестър може да направите до 01.10.2020 г.
Цена за първи семестър –  900 лв.

Таксата следва да се заплати по следната банкова сметка:
Организация: Българското дружество по Логотерпия и Екзистенцанализ
Сметка: BG52 UNCR 7000 1521 4319 12
Банка: УниКредит Булбанк АД

За контакти и допълнителна информация:
Stella Gstirner, MBA
Tel. +43 699 10 10 68 60
stella.gstirner@gmail.com