Нашето мото и мисия

Мото

“Човек става това, което е, като превърне каузата в своя собствена.” (Виктор Франкл)
Предложение за университетско образование за придобиване на психосоциална компетентност в личния живот
.

Тематика

Академията обучава студентите в психосоциалната сфера, които на свой ред могат да консултират и да се грижат за хора в тази сфера

the time) Most timesthat are not interested in pharmacological therapy or generic cialis.

.

Мисия

Обучението се провежда при високо професионално качество и се приспособява към индивидуалните особености на всеки студент. По време на обучението си участниците се научават да изграждат увереност и доверие в себе си, както и да създават емоционалната основа за личния си успех. Поради факта, че обучението е насочено към намиране на смисъла на живота студентите поставят основите на една здрава психохигиена и изключителна устойчивост в своя живот.
Профилиране
Цялата програма на обучение се отличава от подобните на тях с особената квалификация на обучаващите и качеството на предлаганото обучение
. Предлаганата от нас програма за обучение има ясни отличителни черти и характеристики в сравнение с предложенията на други обучаващи институции.

Стратегия за качеството

Академията осугурява високо качество както на следването, така и на по-нататъшното образование. Всички преподаватели ще бъдат постоянно оценявани от студентите. Те обучават по системата на възможно най-високите постижения като постоянно преминават на курсове по специалността си, за да остават на предния фронт на маучните постиженя.

Корпоративна социална отговорност (КСО)

Процедурните правила на Европейския Съюз, както и правата на човека стоят в основата на нашата програма за обучение. Академията допринася и за осигуряване на равноправие (в половете). Тя дава възможност на по-възрастните жени и мъже да се включат отново в прфесионалния живот като се опитва да премахне липсата на предимства, както и да подпомогне съвместимостта на профеионалния живот със семейството. Академията вижда своята отговорност пред обществото в това да създаде едно по-добро бъдеще на работния пазар, ориентирано към намиране на смисъла на живота. Всички членове на екипа, както и преподавателите се чувстват aнгажирани в опазването на околната среда като вземат сериозно своята отговорност за запазванеро на естествения поминък. Академията счита себе си като компания, която дава основен принос в психосоциалната сфера на междучовешките взаимотношения в обществото. Тя се ангажира да зачита моралните ценности като по този начин дава своя принос към въпроса за различията между хората.