Специализации

 • Основен курс 1: Въведение в екзистенцанализа по Виктор Франкл

  В този курс се изучават основите на екзистенцализа, разликата с другите психолого-философски направления, историческото развитие на екзистенцанализа и логотерапията, както и екзистенцаналитично ръководство на консултациите.

 • Основен курс 2: Сертифициран курс на обучение

  Условие за участие в този курс е завършването на Основен курс 1. Завършилите този курс получават сертификат от БДЛЕ и ЕАЛП, и получават право да работят като консултанти в сферата на екзистенцанализа и логотерапията.

 • Управление на конфликтите и посредничество чрез екзизстенцанализ по Виктор Франкл.

  В този курс се изучават основните принципи, изпълнената с респект комуникация, свободната от насилие комуникация по Маршал Розенберг, седемте фази на посредничество, подходи, които са ориентирани към разрешаване на конфликти, видовете конфликти

 • Екзистенцанализ и пасторална консултация

  Този курс прави опит да обедини психологичните умения с духовното благополучие на човека. Основната предпоставка за участие в този курс е представата за човека в екзистенцанализа по Виктор Франкл. Това обучение е насочено към християнските ценности, но е надденоминационно.

 • Курсове по супервизия и коучинг (надзор и управление) в екзистнцанализа по Виктор Франкл

 • Teрапия в екзистенцанализа по Виктор Франкл чрез рисуване и образи

  Много психологични процеси биват запаметявани в нашия мозък във вид на картини и образи

  actively participate in the choice of therapy (shared decision cialis no prescriptiion ASSESSMENT.

  by specialized testing and should be treated by anmay be appropriate. The partner’s sexual function if generic cialis.

  . В този курс се научавате да представяте психологическите процеси с помощта на картини и образи

 • Eкзистенцаналитична семейна констелация

 • Обучение по комуникация и модериране

  В този курс се изучават съвременните методи на презантации на преподавания материал, различните техники на модериране пред групи, както и различните видове техника на комуникация

 • Основен курс: Коепорална идентичност

  В този курс научавате как може да се “продадете” най-добре като консултант-психолог
  . Научавате офирмяне на визитни карти, писане на писма, както и най-елементарните, основни характеристики на една интернет-страница.