Форма за регистрация

ЖЕЛАЯ ПРОФОРМА ФАКТУРА

Facebook

Психотерапия – Учебен план

Специалност психотерапия

 

Екзистенцанализ и логотерапия

 

Спецификация на предмета на Българското дружество по логотерапия и eкзистенцанализ

 

В сътрудничество с ЕАЛП

(Европейска академия за логотерапия и психология)


 

Обща информация


Специфична за метода насоченост

 

Обучението по психотерапия се придържа към теорията на основателя на екзистенцанализа и логотерапията Виктор Франкъл.

Екзистенцанализът и логотерапията на Виктор Франкъл днес вече са се превърнали в САЩ в самостоятелен метод. Той намира приложение в много области. Така например те се прилагат успешно в педагогиката, психологията, философията, психотерапията и в много други форми на психологични консултации. Екзистенцанализът и логотерапията се предлагат вече и като магистърски програми от ЕАЛП (Европейска академия по логотерапия и психология) и БДЛЕ (Българско дружество по логотерапия и екзистенцанализ) в Пловдивския университет (България), Университет Велико Търново (България) и Дунавски унивеситет Кремс (Австрия), както и в Университет Грац (Австрия). Освен това Европейската академия работи съвместно с Южнотиролския образователен институт и немските образователни институти.

 

Цел на обучението

 

При обучението се получава квалификация за цялостно психотерапевтично лечение на пациенти и пациентки според логотерапевтично-екзистенцаналитичните виждания. Теоретичната дискусия и практическото приложение на смисловоцентрираната психотерапия според Виктор Франкъл трябва да смекчи или отстрани съществуващи симптоми, както и да стимулира узряването, развитието и здравето на пациента.

 

МЕТОДИКА И ДИДАКТИКА

Разнообразните методи и тяхното планирано прилагане, вземайки предвид дидактични цели и предпоставки, би следвало да насърчават сравнително високо участие на участниците и да осигурят добиването на теоретично знание и практически психотерапевтични умения. Процесите на оценяване позволяват да се проверява и контролира достигането на методични и дидактични цели. Способността за водене на разговор и диалогичното умение на бъдещия психотерапевт трябва преди всичко да се насърчават и подобряват чрез упражнения и практическо прилагане на сократския диалог, на екзистенцаналитичния разговор и въвеждането на креативни методи. 6 видеодемонстрации на терапевтични сеанси с планиране на намеса от участниците в обучението трябва да дадат възможност за добиване на обширен практически опит и да стимулират разбирането за комплексността на психотерапевтичните процеси. Работата с метафори и сценичното представяне на процесите за откриване на смисъла под формата на логодрама трябва да вдъхновят за богатство на идеи, гъвкавост и интуиция. Различни методи за супервизия (групови, индивидуални супервизии) служат за изясняване на въпросите и целите, за адекватното общуване с клиента, за отразяването на психотерапевтични процеси, за планирането и съставянето на следващи намеси.

 

Структура на обучението

 

 

Обща продължителност на обучението: 3200 часа по 45 минути

 

Част I:

Условия за допускане: 1800 часа

 • Обучение в унивеситет по специалностите психология, психиатрия, медицина или социална педагогика, включваща клинична работа, завършено обучение с диплома за медицинска сестра със специализация по психиатрия или еквивалентно образование с многогодишен професионален опит в психосоциалната област
 • и издържан приемен изпит
 • и навършени 23 години
 • и психически стабилно здраве
 • и свидетелство за съдимост

 

Част II

Специфични особености на предмета: 1450 часа (180 ECTS)

 

Спецификата на предмета се разделя на три части:

 1. Теория: 600 часа (70 ECTS)
 2. Практика: 400 часа (60 ECTS)
 3. Саморефлексия/супервизия и индивидуална терапия: 450 часа (50 ECTS)

 

 • Част 1: ТЕОРИЯ

Теорията се разделя на:

Занятия със задължително присъствие и самообучение (виж програмата за обучение)

 

 • Част 2: ПРАКТИКА

Практиката се разделя на:

300 часа в рамките на 2 години личен опит при супервизия

Индивидуално и в група, директно наблюдение или недиректно

(обсъждане на случаи)

100 часа в рамките на 2 години в институции за психично здраве и кризи

При тях се трупа опит в психопатологичните нарушения и поведенчески разстройства

 

 

 • Част 3: ЛИЧЕН ОПИТ

Саморефлексията/супервизията и индивидуалната терапия се разделят на:

Личен опит 250 часа

Супервизия на практика и рефлексия 200 часа

 

 

Завършване на обучението

 

След всеки семестър трябва да се полага писмен изпит. Накрая на обучението се пише дипломна работа по предмета. След успешно завършване на обучението и удостоверение за професионална дейност, както и на личния опит и саморефлексията, обучаващият се има право да работи в България като психотерапевт с квалификация за логотерапия и екзистенцанализ. Получава се диплома на БДЛЕ и на ЕАЛП. Освен това той има право да подаде заявление в Австрия за разрешително за упражняване на професията като психосоциален консултант.

 

 

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

Програма на теорията

Част I:

АНТРОПОЛОГИЯ

 

 1. Дефиниция за екзистенциалния анализ
 2. Дефиниция за логотерапията и психотерапията
 3. Дефиниция на понятията и разделяне на направления
 4. Историческо-философска предистория – исорическо развитие

а. Фройд – Първо Виенско направление

б. Адлер – Второ Виенско направление

в. Хуманистично-екзистенциални философи – Трето Виенско направление

г. Автобиография на Франкъл

 1. Антропология на екзистенцанализа

а. Структурна теория на духовната личност

б. Дименсионалната онтология

в. Ноо- психичен антагонизъм

г. Ноо- динамиката

д. Преднамереност

 1. на ценностите
 2. на понятието за смисъл

е. Съвест

 1. Мотивационно-теоретична концепция
  1. Инстинктивни действия

б.   Преднамерени действия

в.   Ноо- динамиката

 1. Екзистенцанализ на личността
  1. Десетте тези на личността

б.   Понятие за личност (човек-характер – личност)

в.   Самоизграждане на личността

 

Част II

ПРЕВЕНЦИЯ НА КРИЗИ

 

 1. Превенция на кризи в психотерапията
 2. Модели на психическото здраве
 3. Биопсихосоциален модел
 4. Хигиена на психиката и имунна система
 5. Влияние на времеви потоци

а. Патология на духа на времето

б. Колективни неврози

 1. Екзистенциално-аналитична педагогика
 2. Сексуалност – еротика – любов
 3. Измерения на любовта
 4. Смислово центрирано икономическо управление

 

Част III

НАМЕСА ПРИ КРИЗИ В ПСИХПТЕРАПИЯТА

 

 1. Екзистенцанализ и логотерапия
  1. Дерефлексия
  2. Модулация на нагласата
 • Насърчаване на възприемането на смисъла
 1. Парадоксално намерение- хумор
 1. Сократски диалог
 2. Смисловоцентрирана семейна терапия
 3. Системна терапия
 4. Системна семейна терапия
 5. Системно трениране

III. Системната дъска

 1. Системни техники на терапия
 2. Поведенческа терапия
 3. Терапия с рисуване и изобразяване
 4. Въображение и автогенен тренинг
 5. Медиация и управление на конфликтите

Фази на медиацията

Ненасилствена комуникация

 

 

Част IV

ЛЕКАРСКА ГРИЖА ЗА ДУШАТА

 

 1. Психопатологични разстройства на личността
 2. Психоза

б.   Афективни разстройства

в.   Фобии

г.   Обсесивно-компулсивно разстройство

д.   Поведенчески разстройства

е.   Зависимости

 1. Психоонкология
 2. Пациентът след диагнозата

б.   Умиращият пациент

в.   Роднината

 1. Трагичната триада
 2. Сексуалност
 3. Преждевременна еякулация (Ejakulatio praecox)

б.   Еректилна дисфункция

 

Начало

Лекции

Академията предлага при желание семинари, ателиета и лекции във вашите институции.

Конгреси

Първият конгрес по логотерапия и екзистенцанализ ще се състои в София през октомври 2015 г. Международно признати говорители ще държат лекции и ще ръководят ателиета. Точната програма за конгреса ще намерит от март 2015 в интернет.

Специализации

 • Основен курс 1: Въведение в екзистенцанализа по Виктор Франкл

  В този курс се изучават основите на екзистенцализа, разликата с другите психолого-философски направления, историческото развитие на екзистенцанализа и логотерапията, както и екзистенцаналитично ръководство на консултациите.

 • Основен курс 2: Сертифициран курс на обучение

  Условие за участие в този курс е завършването на Основен курс 1. Завършилите този курс получават сертификат от БДЛЕ и ЕАЛП, и получават право да работят като консултанти в сферата на екзистенцанализа и логотерапията.

 • Управление на конфликтите и посредничество чрез екзизстенцанализ по Виктор Франкл.

  В този курс се изучават основните принципи, изпълнената с респект комуникация, свободната от насилие комуникация по Маршал Розенберг, седемте фази на посредничество, подходи, които са ориентирани към разрешаване на конфликти, видовете конфликти

 • Екзистенцанализ и пасторална консултация

  Този курс прави опит да обедини психологичните умения с духовното благополучие на човека. Основната предпоставка за участие в този курс е представата за човека в екзистенцанализа по Виктор Франкл. Това обучение е насочено към християнските ценности, но е надденоминационно.

 • Курсове по супервизия и коучинг (надзор и управление) в екзистнцанализа по Виктор Франкл

 • Teрапия в екзистенцанализа по Виктор Франкл чрез рисуване и образи

  Много психологични процеси биват запаметявани в нашия мозък във вид на картини и образи. В този курс се научавате да представяте психологическите процеси с помощта на картини и образи

 • Eкзистенцаналитична семейна констелация

 • Обучение по комуникация и модериране

  В този курс се изучават съвременните методи на презантации на преподавания материал, различните техники на модериране пред групи, както и различните видове техника на комуникация

 • Основен курс: Коепорална идентичност

  В този курс научавате как може да се “продадете” най-добре като консултант-психолог. Научавате офирмяне на визитни карти, писане на писма, както и най-елементарните, основни характеристики на една интернет-страница.

Основен курс в чужбина

Българското дружество по логотерапия и екзистенцанализ (БДЛЕ) в сътрудничество с Европейската академия по логотерапия и психология (ЕАЛП) предлага признато от държавата образование в Австрия и Германия.
Допълнителна информация може да получите на следните линкове:

 

Магистърска програма / Логопедагогика

Обучение по Логотерапия за Психотерапевт

 • Условия за прием: студенти или завършили хуманитарни науки
 • Място на обучението:  София, Пловдив, Варна, Плевен
 • Продължителност на обучението: 2 години (4 семестъра) – 2400 часа теория, 500 часа практика, 150 часа супервизия, 400 часа клинична практика, 150 часа лична терапия
 • Сертификат: успешно завършилите курса на обучение получават сертификат, издаден от Българското дружество по Логотерапия и Екзистенцанализ
 • Лице за контакт: Стела Гщирнер
 • Телефон: +4369910106860 (viber, whats app)
 • Адрес: Пловдив, ул.“Т.Каблешков” 8Б
 • Е-мейл: stella.gstirner@gmail.com

Логопедагози

Логопедагозите са обучени педагози (MSc of Pädagogik). Те работят в сферата на образованието. Логопедагозите са специалисти в сферата на науката за възпитанието и образованието. В своята професия те се занимават с теорията и практиката на образованието и възпитанието. Работят предимно с деца и младежи, но могат да работят и при образованието на по-възрастните. Целта на тази магистърска програма е да разшири компетентността в справянето с предизвикателствата в обществото и особено в образователните или социалните сфери на образование, възпитание и консултация. В основата на тази учебна програма лежи екзистенцфилософски обоснованата от Виктор Франкл представа за човека, която той е изложил в своите “Десет тези за човека”, която той прилага в основаната от него логотерапия и екзистенцанализ.

Курс на обучение

Курсът на обучение в Магистърската програма се осъществява задочно (без откъсване от професията) и продължава четири семестъра, като се провежда в блокова форма, съответно по една седмица на семестър. При това електронното обучениe е задължително. През четвъртия семестър се пише магистърска работа, която се придружава от един дипломен семинар. Курсът на обучение обхваща 120 ЕСТК и отговаря на ЕСТК-стандарт (ЕСТК = Европейска система на трансфер на кредити).

Целеви групи

Курсът за получаване на магистърска титла e предназначен за хора, които търсят повече сигурност и фин нюх при контактите си с поверените им хора или за тези, които се стремят към смяна на парадигмите в своя живот или професия, особено за педагози от всякакъв вид училища или класове или за хора, които работят в социалната сфера или в други сродни професии. Завършилите образованието си получават титлата Магистър по педагогика.

Обучения

Видео архив на английски

Контакт

Българско дружество по логотерапия и екзистенц анализ
Тодор Каблешков 8Б
4000 Пловдив
България

Новини / Събития

Конгреси

Първият конгрес по логотерапия и екзистенцанализ ще се състои в София през октомври 2017 г. Международно признати говорители ще държат лекции и ще ръководят ателиета. Точната програма за конгреса ще намеритe от март 2017 в интернет.

Логотерапия

Литература

Нашето мото и мисия

Мото

“Човек става това, което е, като превърне каузата в своя собствена.” (Виктор Франкл)
Предложение за университетско образование за придобиване на психосоциална компетентност в личния живот.

Тематика

Академията обучава студентите в психосоциалната сфера, които на свой ред могат да консултират и да се грижат за хора в тази сфера.

Мисия

Обучението се провежда при високо професионално качество и се приспособява към индивидуалните особености на всеки студент. По време на обучението си участниците се научават да изграждат увереност и доверие в себе си, както и да създават емоционалната основа за личния си успех. Поради факта, че обучението е насочено към намиране на смисъла на живота студентите поставят основите на една здрава психохигиена и изключителна устойчивост в своя живот.
Профилиране
Цялата програма на обучение се отличава от подобните на тях с особената квалификация на обучаващите и качеството на предлаганото обучение. Предлаганата от нас програма за обучение има ясни отличителни черти и характеристики в сравнение с предложенията на други обучаващи институции.

Стратегия за качеството

Академията осугурява високо качество както на следването, така и на по-нататъшното образование. Всички преподаватели ще бъдат постоянно оценявани от студентите. Те обучават по системата на възможно най-високите постижения като постоянно преминават на курсове по специалността си, за да остават на предния фронт на маучните постиженя.

Корпоративна социална отговорност (КСО)

Процедурните правила на Европейския Съюз, както и правата на човека стоят в основата на нашата програма за обучение. Академията допринася и за осигуряване на равноправие (в половете). Тя дава възможност на по-възрастните жени и мъже да се включат отново в прфесионалния живот като се опитва да премахне липсата на предимства, както и да подпомогне съвместимостта на профеионалния живот със семейството. Академията вижда своята отговорност пред обществото в това да създаде едно по-добро бъдеще на работния пазар, ориентирано към намиране на смисъла на живота. Всички членове на екипа, както и преподавателите се чувстват aнгажирани в опазването на околната среда като вземат сериозно своята отговорност за запазванеро на естествения поминък. Академията счита себе си като компания, която дава основен принос в психосоциалната сфера на междучовешките взаимотношения в обществото. Тя се ангажира да зачита моралните ценности като по този начин дава своя принос към въпроса за различията между хората.

Учението на Франкл

Логотерапия и екзистенцанализа по Виктор Франкл

Неин оснсвател е виенският университетски професор по психиатрия, неврология и философия д-р Виктор Емил Франкл (1905 – 1997).

Логотерапията и екзистенцанализа са признати психотерапевтични специалности. Както показва името им те се основават от една страна на екзистенцанализа, а от друга на логотерапията: под екзистенцанализ се има предвид aнализът на духовното съществуване на човека. Човек не живее само в един дуализъм, състоящ се от тяло и душа, но има и едно ноетично, т.е. духовно измерение. Под екзистенцанализ се разбира също и анализ на свободата и отговорността. Имнно поради духовното измерение човекът има свободата да взема отношение към живота си. Това е анализ на това какъв може да бъде човек, анализ на неговото “Това мога да бъда”.

Под логотерапия се разбира терапия, която призлиза от духовното. Логос произлиза от гръцки и означава “слово”, “дума” или “смисъл”. Следователно логотерапията е терапия-събеседване, която е ориентирана към намиране на смисъла на живота. Тя се основава на стойностите на живота и конфронтира човека с “така би трябвало да бъде”.
В този смисъл логотерапията и екзистенцанализът обединяват както аналитичните елементи на духовната личност, така също и терапевтичните елементи за смисъл и ценност. При това е важно да се отбележи, че логотерапията не претендира, че дава смисъла. Напротив, човек трябва да открие бариерите, които му пречат да намери смисъл и чрез терапията да открие нови възможности за намиране на смисъл в живота, които след това с помощта на логотерапията да станат действителност.

Нашите партньори

Научна консултация

Научен консултативен съвет

Научният консултативен съвет беше създаден, за да контролира научно учението за логотерапия и екзизтенцанализ. Освен това той осигурява проучването и осигуряването на качеството на преподаване на логотерапията и екзистенцанализата.

Екипът ни

За нас